ThaiDDNS : Dynamic DNS, dynamic domain name service, dynamic ip, ddns server, DDNS ดีดีของไทย cctv online กล้องวงจรปิดผ่านเน็ต
Username Password     Forget Password  

     เมื่อผู้ใช้บริการต้องการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ThaiDDNS.COM ผู้ใช้บริการยินยอมตามนโยบาย และแนวทางปฏิบัติตามที่ระบุในเอกสารการรักษาข้อมูลส่วนตัวฉบับนี้

     นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัว ครอบคลุมเพียงข้อมูลที่ทีมพัฒนาระบบThaiDDNS เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ ThaiDDNS.COM เท่านั้น ไม่นับถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากวิธีอื่น ๆ

     หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ หรือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ ThaiDDNS.COM โดยส่งอีเมล์มาที่ support@thaiddns.com

ข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิก

      ผู้ใช้บริการต้องระบุข้อมูลเพื่อการติดต่อของตน เช่น อีเมล์ ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียน และต้องกรอกข้อมูลUsername / รหัสผ่านและชื่อ,ที่อยู่ ข้อมูลเพื่อการติดต่อ และข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจะถูกใช้เพื่อการติดต่อเมื่อมีเหตุจำเป็น และเพื่อส่งจดหมายอัตโนมัติเพื่อบอกกล่าว ในกรณีที่ระบบพบข้อผิดพลาด หรือแจ้ง Feature ใหม่ ของโปรแกรม ThaiDDNS.COM ในการค้นฐานข้อมูลนั้น

      เราพยายามจำกัดการเข้าถึงฐานข้อมูลประวัติผู้ใช้บริการ จะค้นหาได้เฉพาะทีมพัฒนาThaiDDNS.COM และกองบังคับกฎหมาย และตัวแทนฝ่ายความมั่งคงปลอดภัยแห่งชาติเท่านั้น ถึงกระนั้น เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า บุคคลอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลของเราได้ ดังนั้น เว็บ ThaiDDNS.COM ไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลอื่นดังกล่าวนำประวัติผู้ใช้บริการในฐานข้อมูลของเราไปเพื่อกระทำการใด ๆ ขณะที่บุคคลนั้นเข้ามาใช้บริการในระบบของเราในฐานะผู้สมัคร

การเปิดเผยข้อมูล

     เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว กึ่งส่วนตัว หรือข้อมูลทางสถิติใด ๆ ของคุณ หรือข้อมูลการใช้บริการเว็บ Thai ddns.com ของคุณ (เช่น คุณเข้าดูหรือเข้าใช้บริการหน้าใดของเว็บบ้าง) แก่บุคคลอื่น ยกเว้น ได้ระบุตามย่อหน้าต่อไปนี้

      เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทหรือบุคคลที่เราว่าจ้างให้ทำหน้าที่แทนเรา ยกตัวอย่างเช่น โฮสต์ของเว็บเรา บริษัทหรือบุคคลที่เราว่าจ้างให้วิเคราะห์ข้อมูลที่เรามี บริษัทหรือบุคคลที่เราว่าจ้างให้ช่วยเหลือทางด้านการตลาด และบริษัทหรือบุคคลที่เราว่าจ้างให้ดูแลบริการลูกค้า เป็นต้น บริษัทหรือบุคคลเหล่านี้ จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้เท่าที่หน้าที่เขาเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน แต่พวกเขาไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้

      เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเมื่อได้รับการร้องขอทางกฎหมาย หากมีการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ หรือหากเราเห็นว่าการร้องขอนั้นเป็นไปโดยสุจริตและมีความจำเป็นเพื่อ
                 (๑) ดำเนินการตามกฎหมาย
                 (๒) ปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเว็บ ThaiDDNS.COM หรือของพันธมิตรการการค้า
                 (๓) ป้องกันอาชญากรรมหรือความปลอดภัยของชาติ
                 (๔) ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ

     เราอาจเปิดเผยและส่งข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใดที่เข้าร่วมเป็นองค์กรเดียวกับเว็บ ThaiDDNS.COM ซึ่งอาจโดยการควบรวมกิจการหรือโดยการซื้อ ซึ่งอาจทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนของกิจการ นอกจากนี้ ในกรณีที่เว็บ ThaiDDNS.COM ถูกดำเนินการสั่งล้มละลายมิว่าการนั้นจะโดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจ เว็บ ThaiDDNS.COM หรือผู้พิทักษ์คดีสามารถขาย ให้อนุญาตหรือเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีอื่น ๆ ตามศาลเห็นสมควร

     เว็บ ThaiDDNS.COM อาจแบ่งปันข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บในส่วนใดส่วนหนึ่ง (เช่น จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บ ThaiDDNS.COM ในส่วนหน้าหลัก) แก่ลูกค้า คู่ค้าและบุคคลอื่น ในอันที่จะทราบถึงประเภทของบุคคลที่เข้าเยี่ยมชม และการใช้บริการเว็บของบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นไปอย่างไร

      เว็บ ThaiDDNS.COM ให้บริการทางเทคโนโลยี เป็นโฮสต์และให้บริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการสรรหาทรัพยากรแก่บริษัทชั้นนำหลายแห่ง สำหรับข้อมูลส่วนตัว และ/หรือ ข้อมูลเชิงสถิติที่คุณให้ไว้บนเว็บในส่วนพื้นที่ส่วนบุคคลถือเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลของเว็บ ThaiDDNS.COM นอกจากคุณที่มีสิทธิ์โดยชอบที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นแล้ว บุคคลอื่นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น ทางเว็บ ThaiDDNS.COM และบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นโดยไม่ต้องได้รับการอนุญาตจากคุณ ข้อมูลที่อยู่บนเว็บในพื้นที่ส่วนบุคคล หรือพื้นที่ร่วม (เช่น พื้นที่สนับสนุนร่วมระหว่างThaiDDNS.COM และบริษัทอื่น) อาจเป็นทรัพย์สินของเว็บ ThaiDDNS.COM แต่เพียงผู้เดียว หรือเป็นทรัพย์สินร่วมกับบริษัทอื่น ในกรณีเช่นนี้ การใช้ข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นไปตามหลักการว่าด้วยการใช้ข้อมูลของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งในกรณีนี้ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการนำไปใช้นั้น ๆ ทางเว็บ ThaiDDNS.COM มีมาตรการเพื่อรองรับเรื่องความปลอดภัยทั้งทางวัตถุและทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เราเก็บไว้

การใช้ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่เว็บไซต์ ThaiDDNS.COM

     เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บ ThaiDDNS.COM ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลสถิติประชากร ข้อมูลกลุ่ม หรือข้อมูลเชิงเทคนิค เพื่อการทำงานและปรับปรุงเว็บไซต์ ThaiDDNS.COM ให้ได้รับการยอมรับและความรู้สึกดี ๆ จากผู้ที่เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น จนถึงสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่เรานำเสนอ

     นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากเว็บเพื่อพิจารณาแจ้งข่าวสินค้าหรือบริการอื่น ๆ ของเว็บThaiDDNS.COM หรือของพันธมิตรทางการค้าของเรา หรือเพื่อติดต่อขอความคิดเห็นของคุณที่มีต่อสินค้าและบริการปัจจุบัน หรือสินค้าและบริการใหม่ ๆ ของเราที่อาจนำเสนอแก่คุณต่อไปในอนาคตด้วย "พันธมิตรทางการค้า" หมายถึง องค์กรใด ๆ ที่ควบคุม ถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเว็บ ThaiDDNS.COM เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อการติดต่อของคุณในการส่งอีเมล์ถึงคุณ หรือติดต่อคุณเพื่อแจ้งข่าวสารใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บ ThaiDDNS.COM เช่น โอกาสหรือรายการที่เกิดขึ้นใหม่ที่เราพิจารณาแล้วว่าคุณอาจสนใจ ลักษณะหรือความบ่อยครั้งในการติดต่อคุณจะขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับความต้องการของคุณ ทั้งนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่รับการติดต่อ ข้อมูลและโปรโมชั่นเพิ่มเติมอันได้แก่ เอกสารความรู้พิเศษต่าง ๆ เช่น ทิปในการบริหารเวปเพจ จากเราได้

     ในเว็บ ThaiDDNS.COM จะมีพื้นที่ให้คุณแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะถึงเราได้ สิ่งใด ๆ ที่คุณเสนอแนะในพื้นที่ตรงนี้ (เช่น เรื่องราวความสำเร็จ) ถือเป็นทรัพย์สินของเรา และเราสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการโปรโมทเว็บของเรา หรืออาจติดต่อคุณไปเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้

การเชื่อมโยงกับภายนอก

     เว็บ ThaiDDNS.COM มีการเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งเราไม่มีอำนาจในการควบคุมจัดการ ทางเว็บไม่รับผิดชอบต่อมาตรการรักษาความเป็นส่วนตัว เนื้อหา หรืออื่นใดในเว็บที่คุณเชื่อมโยงออกไปจากเว็บ ThaiDDNS.COM เราขอแนะนำให้คุณพิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เพื่อคุณจะทราบแนวทางการเก็บข้อมูล การทำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน

     เว็บ ThaiDDNS.COM เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนได้ เพียงคุณเข้าไปที่ www.ThaiDDNS.COM คลิกที่ "My Account" ใส่Usernameบริการ และรหัสส่วนตัวของคุณเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนตัวของคุณ ที่หน้า "My Account" เลือกลิงค์ประวัติ ข้อมูลเพื่อการติดต่อที่ต้องการแก้ไข หรือ ข้อมูลรายละเอียดการให้บริการเวปไซต์ของคุณ

สิทธิในการใช้คำอธิบาย

     นโยบายเพื่อการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อาจได้รับการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเว็บเปิดให้บริการใหม่แก่ผู้ใช้บริการ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนที่หน้านี้ ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บ ThaiDDNS.COM จะรับทราบตลอดเวลาว่าเราเก็บข้อมูลอะไร เราอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาอย่างไร และเราจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นแก่ใคร กรุณาตรวจสอบหน้าเว็บนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่คุณจะได้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อ ThaiDDNS.COM

     หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อความการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แนวทางการปฏิบัติของเว็บ ThaiDDNS.COM หรือความตกลงที่มีไว้กับทางเว็บ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ อีเมล์: support@thaiddns.com


 

Category

เพลง [0][0]
Dj ออนไลน์ [0][0]
ภาพยนตร์ [0][0]
มือถือ [0][0]
เกมส์ [0][0]
กีฬา [0][0]
อัลบั้มรูป [0][0]
Camera / CCTV [0][0]
เทคโนโลยี [0][0]
คอมพิวเตอร์ [0][0]
ซอฟท์แวร์ [0][0]
ฮาร์ดแวร์ [0][0]
ท่องเที่ยว [0][0]
สุขภาพ [0][0]
ดารา [0][0]
แฟชั่น [0][0]
สัตว์เลี้ยง [0][0]
ยานยนต์ [0][0]
อาชีพ [0][0]
งานอดิเรก [0][0]
ที่อยู่อาศัย [0][0]
ธุรกิจ [0][0]
ข่าวสารบ้านเมือง [0][0]
การศึกษา [0][0]
รวมมิตรทุกอย่าง [0][0]
เว็บรุ่น/ไดอารี่ [0][0]
อื่น ๆ [0][0]
รวม [0][0]